תנאי שימוש

כללי

האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. תקנון זה בא להסדיר את היחסים בין האתר לבין הגולשים באתר, בין אם הם אדם פרטי, חברה, תאגיד או כל גוף שהוא (להלן "הגולש").

בעצם השימוש באתר ובמדוריו השונים, מצהיר הגולש כי הוא מקבל על עצמו את תקנון האתר, ומסכים לו באופן מוחלט. אם הגולש אינו מסכים לתנאי השימוש כולם או חלקם, אין הוא רשאי לעשות באתר כל שימוש.

התכנים באתר נועדו לספק מידע כללי בלבד ואינם מהווים בשום אופן ייעוץ מקצועי כלשהוא.

אתר www.studioluka.net (להלן- "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, המנהל חנות וירטואלית, ומציע ללקוחותיו מידע ומכירת מוצרים שונים (להלן "השירותים"). האתר הינו בבעלות לוקה (להלן החברה).

כל הרוכש שירותים ו/או מתעתד לרכוש ו/או לקבל מידע באמצעות האתר ו/או מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו.

אתר לוקה (להלן: "האתר") הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. בעלת האתר הנה חברת לוקה אשר משרדיה נמצאים בכתובת הבאה: התחיה 14, סטודיו 212 ב', קומה 2, תל אביב-יפו.

באתר תתבצענה רכישות מוצרים ו/או שירותים, המוצעים באתר. כל המבצע פעולה כאמור מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השרות של חברת לוקה באמצעות אתר האינטרנט תחת הכותרת "שירות לקוחות" או טלפונית 03-547-0352.

מי רשאי להשתתף במכירות הנערכות באתר ולהגיש הצעות 
משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה – כל פעולה המתבצעת לשם רכישת מוצר בזירת המכירות.

רשאי/ת לבצע פעולות רכישה באתר כל תושב/ת ישראל אשר מלאו לו/לה 18 שנים וברשותם כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי הישראליות. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים.

האתר שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת, או שאינה לפי כללי ההשתתפות ו/או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר ו/או מי שמסר במתכוון או שלא במתכוון פרטים שגויים ו/או מי שביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר ו/או בגורם כלשהו ו/או מי שעשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה המנוגד לדין, ו/או מי שהפר תנאי תקנון זה ו/או מי שכרטיס האשראי שברשותו נחסם או הוגבל לשימוש.

חל איסור מוחלט לביצוע של רכישות באתר ע"י סוחרים, אשר עלולים למכור לצדדים שלישיים ו/או לסחור, במישרין ו/או בעקיפין, במוצרים אשר רכשו באתר. האתר שומר על זכותו לנקוט בצעדים משפטיים כנגד גורמים אשר יפעלו בניגוד להוראה זו.

המוצרים והשרותים המוצעים למכירה באתר
האתר עושה כמיטב יכולתו לספק לגולשים באתר את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית המוצר. התמונות המוצגות הינן לצורך המחשה בלבד.

מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ.

למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים בזירת המכירות יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים בזירת המכירות אזלו מהמלאי. אם המוצרים שהוזמנו אזלו מהמלאי תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך ו/או באמצעות הודעת SMS לטלפון. יודגש, כי עד שלא נשלחה למזמין אישור על ההזמנה אין לראות את ההזמנה כמאושרת ואת האתר כמי שהתחייב לספק את המוצר.

אופן הרכישה
על מבצע הרכישה למלא טופס ובו פרטים שונים הדרושים לרישום, לרבות הפרטים הבאים : שם משפחה ושם פרטי, מספר תעודת זהות, כתובת, פרטי כרטיס האשראי, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, שנת לידה, ופרטים בדבר המוצר. אי מסירת מלוא הפרטים המבוקשים , תמנע ביצוע המכירה. האתר פועל כמיטב יכולתו לשמירת המידע ולא יעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתקנון זה.

אין להזין פרטים כוזבים ו/או לא מדויקים ביודעין. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית עפ"י חוק. האתר יהיו רשאי לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים.

האתר שומר על זכותו לנקוט בהליכים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים, בגין נזקים שיגרמו לאתר ו/או מי מטעמו וכן לבטל הזמנה של לקוח.

האתר לא יתחשב בהזמנות שלא נקלטו במחשביו, או שנקלטו באופן חלקי או משובש, או אם לא מולאו כל הפרטים הדרושים וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי האתר. על מנת שהזמנה כלשהי תתקבל למערכת, עליה להיקלט במחשבי האתר באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים.

אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר, מחירם או בכל פרט אחר, יהיה האתר רשאי לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין הצעתך שבוטלה.

רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הזמנתך כברת ביצוע. לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי, יפעל האתר בהליכי אספקת המוצרים שהזמנת. עם סיום הבדיקה יוצג דף "הזמנה מאושרת" תשלח הודעת מייל ו/או SMS.
בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל הזמנתך והמוצר לא יסופק לך.

אמצעי התשלום
באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך.

רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הזמנתך כברת ביצוע. לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי, יפעל האתר בהליכי אספקת המוצרים שהזמנת. עם סיום הבדיקה יוצג דף "הזמנה מאושרת" תשלח הודעת מייל ו/או SMS.

אספקת המוצרים
אספקת המוצרים ע"י האתר תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים להלן.

זמני האספקה להם האתר מתחייב מצוינים בסל הקניות וטופס ההזמנה (להלן: "מועדי האספקה"). חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה', למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, האתר יעשה כמיטב יכולתו להקדים את זמן האספקה.

המוצרים יסופקו באמצעות דואר ישראל לכתובת שמסרת במהלך תהליך רישום ההזמנה במערכת הזמנות, אלא אם צוין אחרת. אספקת המוצרים ושליחתם תתבצע על פי הוראות חוזה זה. אם הזמנת לכתובת חברה נא ציין את שם החברה "/" עבור שם המזמין.
ניתן לבצע הזמנות מתנה אז יש לציין כתובת למשלוח חשבונית.

האתר ו/או מי מטעמו לא ישא בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאים האתר ו/או הספק להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

המוצרים השונים יסופקו באמצעות דואר ישראל. המוצרים יישלחו בכפוף לזמן האספקה בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים אינם ניתנים לבקרה על ידי האתר ואינם בשליטתו והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד האתר עקב שיבושים באספקה.

יובהר, כי דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח של לוקה, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, הוצאות המשלוח בפועל ואחריות בסיסית כמפורט במדריך דואר ישראל, חלק ב': שירותי דואר פנים – > פרק ה': שונות – > סעיף 6: אחריות ופיצויים.

מחירים ותשלומים
חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר שצוין, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בעמוד המכירה של המוצר ו/או סל הקניות.

האתר יהיה רשאי לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנת המוצר הוא המחיר המפורסם בזירת המכירות בעת שתשלים את תהליך הצעתך.

כל המחירים שמופיעים בזירת המכירות כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

ביטול רכישה והחזרת מוצרים.
ניתן לבטל את הרכישה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר.

ביטול הרכישה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לאתר. תאריך הביטול ייחשב לפי יום קבלת המכתב.

במידה וקיבל הלקוח את המוצר, יש באפשרותו להחזירו לפי אחד משני המצבים:
א. פגם במוצר.
ב. המוצר איננו תואם את הפרטים אשר הוצגו אודותיו באתר.

ביטל הלקוח עסקה עקב פגם במוצר, או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לו באתר, יחזיר האתר ללקוח בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר בחזרה  את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, יבוטל חיובו של הלקוח בשל העסקה ולא יגבה מהלקוח דמי ביטול כלשהם. אופן החזרת המוצר בדואר רשום לכתובת האתר כפי שמופיעה.

ביטל הלקוח את הרכישה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לו באתר כאמור לעיל, יחזיר האתר ללקוח בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול או החזרת המוצר המאוחר מבניהם, יבוטל חיובו של הלקוח בשל העסקה ולא יגבה מהלקוח סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור של 10% ממחיר העסקה.
קיבל הלקוח את המוצר, ידאג לשלוח את המוצר לאתר בדואר רשום לכתובת האתר כפי שמופיעה, על חשבונו. מובהר בזאת כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר יצא את החברה למשלחים.

ביטול העסקה ע"י הלקוח כפוף לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. במידה והמוצר הנו פריט לבוש, אין באפשרות הלקוח להחזיר מוצר לאחר שימוש.

סודיות ופרטיות
הפרטים האישיים הנמסרים ישמרו במאגר המידע של האתר.
האתר לא יעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר.

למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.
האתר יהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים של "לוקה" וחידושים באתר. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שתקבל.

האתר ישתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אליך אישית ולא יזהו אותך.

האתר מקדיש משאבים ונוקט באמצעים מחמירים למניעת חדירה לזירת המכירות ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד האתר ו/או מי מטעמו עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

החברה לא תעביר את פרטי המשתתף לצד שלישי ( ככל שפרטים אלו מזהים את המשתתף), אלא במקרים המפורטים להלן:
א. העברת פרטיך לחברה צד שלישי לצורך אספקת המוצרים שהוזמנו. ב. אם בוצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, או אם נעשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
ג. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם "לוקה" או מי מטעמה.
ד. התקבל בידי האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי.
ה. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין האתר.

עוגיות ( cookies )
עוגיות הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של האתר, באמצעות הדפדפן שלך, על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש. יצוין כי ניתן לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שתסרב לקבל עוגיות. השימוש בעוגיות מאפשר לנו לספק לך שירות מהיר ויעיל ויחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל פעם בעתיד.

אחריות
האתר ו/או מי מטעמו נושאים בכל אחריות לטיב המוצרים.
לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד האתר לגבי אופיים של חומרי הגלם ו/או ההדפסות.

אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כמפורט בתקנון זה.

בשום נסיבות לא יחול על האתר ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו /או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לאתר ו/או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי חוזה זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.

השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

האתר מתחייב לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של הלקוח ולאבטח את מערכת ההזמנות ואת רמת השירות בה, אך אינו מתחייב שהשירות במערכת המכירות לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר, ו/או למי מספקיו.

זכות הקניין רוחני
אין להעתיק, לשכפל, למכור, ולתרגם נתונים או מידע כלשהו מן האתר מבלי לקבל רשות מפורשת של האתר מראש ובכתב. כמו כן אסור בהחלט לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמה של האתר מראש ובכתב.

זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים, השיטות, הסימנים המסחריים והסודות המסחריים, הינם רכושה של חברת לוקה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו וכל פרט אחר הנוגע לאתר.

דין ושיפוט
הדין החל על הזמנותיך ועל חוזה זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

שאלות וברורים
לבירורים ולשאלות במהלך הרכישה ולאחריה, ניתן לפנות אל מרכז שרות הלקוחות.

 שונות
חברת לוקה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.
הרישום במחשבי  לוקה יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אשר תנהל החברה, ע"פ תקנון זה.

בברכה,

צוות לוקה.